Manja slova Veća slova RSS
>

Savremena pedagogija

Datum objave: 22.10.2004 12:22 | Autor: Rječnik obrazovanih termina

Ispis Štampaj stranicu


- "Ubrzano učenje (eng. Accelerated learning)" kreativni pristup obuci koja koristi pristup čitavog mozga u cilju ubrzanja učenja učesnika. Pri tome koristi vizuelna, auditivna i kinestetička sredstva komunikacije;
- "Akcioni plan" poseban plan napisan za učesnike radionice u kojem su skicirane naše namjere što želimo da implementiramo u njihovom svakodnevnom radu, rezultati njihovog učenja;
- "Ciljevi (eng. Aims)" generalne izjave o svrsi onoga što pokušavamo da postignemo, npr. da postenemo kometetntiji u korišćenju nove podagogije sa učenicima;
- "Andragogija" je umjetnost i nauka obrazovanja i učenja odraslih;
- "Plava guma (eng. Blue tack)" ljepljiva substanca koja se koristi za privremeno pričvršćivanje papira flipčarta na zidove;
- "Brainstorming" upotreba flipčarta za kreiranje liste ideja za vrlo kratko vrijeme (bez diskusije, sve su ideje prohvatljive) iza čega se vrši selekcija najboljih ideja sa liste;
- "Kratak opis (eng. Brief)" opis zadatka i njegove svrhe koji pisac ili projktni planer treba da izvede;
- "Klijent" osoba koja unajmljuje ili plaća pisca da dizajnira program obuke;
- "Vođenje (eng. Coaching)" obezbjeđuje konstruktivni feedback o usvojenim vještinama u cilju pomoći te poboljšanju nečijih performansi;
- "Kooperacija (eng. Co-operation)" zajednički harmičan rad u parovima ili većim grupama u cilju postizanja rezultata;
- "Kooperativno učenje (eng. Co operative learning (CL))" temeljna odlika nove pedagogije koja je u kontrastu sa inidvidualnim ili tačkmičarskim pristupima učenju. Ono uključjuje zajednički rad učenika uz međusobnu podršku jedno drugom pri učenju unutar malih grupa sa obično 2-5 članova u svakoj grupi. Formalne CL grupe rade zajedno kroz nekoliko časova (kao i u PBL) dok druge neformalne grupe mogu povremeno raditi zajedno npr. vježba za brainstorming (win:win odnos);
- "Kolaboracija (eng. Collaboration)" aprodubljeniji i tješnja saradnja u radnim odnosima nego što je u kooperaciji, a koja uključuje emocionalnu posvećenost kao i dijeljenje zadataka sa drugima. Dobri timovi kolaboriraju; kooperacija je više odlika grupa koje nijesu u potpunosti razvijene kao timovi;
- "Kompetencija (eng. Competence)" motivacija, sposobnost i vještina da se bude sposobnim da nešto učinimo (čak iako nećete konretno koristiti kompetenciju da izvedete zadatak);
- "Kompetitivno učenje (eng. Competitive learning)" je ono kad učenici jedan drugom oponiraju i pokušavaju da nešto bolje urade nego njihove kolege pri obavljanju zadataka u učenju upravo radi pobjede (pobijediti:pobijediti odnos);
- "Kreativno rješavanje problema (eng. Creative problem solving)" - sistematičan, obično saradnička tehnika pomoću koje se rješavaju problemi a sastoji se iz tri faze (razumijevanje problema; generisanje ideja; planiranje akcije) u kojima se koristi kako divergentno tako i konvergentno mišljenje;
- "Flomasteri (eng. Felt pen)" velika olovka/marker koji se koriste za pisanje na flip shartima ili bijelim tablama;
- "Flipčart (Flip chart)" komad opreme na kojem je postavljen veliki blok sa papirima na kojima trener ili učesnici mogu da pišu ili crtaju ilustracije ili pišu velikim slovima koje čitava grupa može da vidi;
- "Nastavak (eng.Follow-up) aktivnosti"- aktivnosti koje su planirane radi implementacije nakon obuke u radionici da bi pomogli učesnicima da iskoriste svoje nove vještine u svakodnevnom radu i da implementiraju njihove akcione planove na radnom mjestu;
- "Individualističko učenje (eng. Individualistic learning)" kad učenici uče samostalno bez interakcije i dijeljenja njihovih iskustava u učenju sa drugima;
- "Kinestetički (eng. Kinaesthetic)" oblik komunikacije koji naglašava fizičke aktivnosti kao što je brainstorming na flipčartu ili scenske aktivnosti/igru uloga;
- "Stilovi učenja (eng. Learning styles)" učenici preferiraju različite stilove npr. Vizuelni; Auditivni ili Kinestetički modalitet ili aktivno eksperimentisanje, konkretno iskustvo, refleksivnu opservaciju, abstraktne prilaze mišljenju;
- "Mentorisanje" vođenje koje obezbjeđuju iskusnije kolege koji takođe pružaju ličnu podršku i savjete;
- "Teorija mnogostrukih inteligencija (eng. Multiple intelligence theory)" ljudska bića nemaju samo jednu, fiksnu i mjerljivu inteligenciju koja se može predstaviti koeficientom inteligencije (IQ) već ona imaju niz posebnih inteligencija koje se mogu usavršiti kroz učenje npr. lingvistička, muzička, logičko-matematička, prostorna, kinestetička, interpersonalna i intrapersonalna;
- "Ciljevi (eng. Objectives)" Konkretne izjave u odnosu na rezultate koje želimo da postignemo (nazivamo ih mete (targets) kao i indikatorima performansi);
- "Podrška na radnom mjestu (eng. On-the-job)" termin se odnosi na učesnikovu svakodnevnu situaciju na poslu gdje mogu dobiti podršku za implementaciju rezultata obuke;
- "Dugoročni rezultati (eng. Outcomes)" dugoročni rezultati koji se manifestuju nakon nekog vremena po završenoj obuci, tj. promjene u načinu rada na radnom mjestu; u većem samopouzdanju, itd.;
- "Rezultati (eng. Outputs)" posebni proizvodi nastali kao rezultat radioničkih aktivnosti npr. pisani materijali; obučeni ljudi; instalirana oprema; itd.;
- "Providne folije (eng. Overhead transparency (OHT))" acetatni listovi folije koji se koriste za projektovanje slika na platno preko grafoskopa;
- "Flomaster za providne folije (eng. Overhead transparency pen)" posebne olovke za pisanja na acetatnim folijama: postoje dva tipa peranente koje se ne mogu obrisati i one na bazi vode koje se mogu obrisati vlažnom krpom;
- "Pedagogija" umjetnosti i nauka podučavanja, učenja i socijalizacije (podizanja) obično se odnosi na školovanje mladih ljudi (suprotno andragogiji);
- "Performanse (eng. Performance)" korišćenje vaših kompetencija za postizanje konkretnih rezultata;
- "Problemsko učenje (eng. Problem-based learning)" sistematski saradnički pristup u učenju u učionici u kojem stvarni život, simulirani ili akademski izazovi ili problemi su postavljeni tako da zahtijevaju čitav-mozak (divergentno i konvergentno) mišljenje koje prati prezentacija rješenja proučavanih problema, plus refleksija u odnosu na kvalitet procesa i proizvoda vježbe;
- "Ohrabrivanje" - (eng. Put up) kad se ponašte ili govorite na način koji povećava nečije samopoštovanje i utiče na stvaranje pozitivnog osjećanja o sebi i svojim postignućima (suprotno od 'kritike');
- "Igranje uloga (eng. Role play)" kad učesnici u pojedinim situacijama igraju igraju uloge ljudi koji su uključeni npr. konflikt na radnom mjestu;
- "Samo-razvoj (eng. Self-development)" doprinosi vašem znanju, vještinama i vrijednostima kroz proces samoevaluacije, refleksije i prakse;
- "Scenario (eng. Scenario)" plan radionice koji se daje učesnicima;
- "Simulacija vježbe (eng. Simulation exercise)" kad su materijali obezbijeđeni za učesnike dajući im šansu da uvježbavaju rješavanje profesionalnih problema npr. da rasporede budžet između različitih prioriteta;
- "Vještina" (eng. Skill) posjedovanje tehnike za efikasno izvođenje zadataka;
- "Sponzor (eng. Sponsor)" osoba koja angažuje ili plaća pisca da dizajnira program obuke;
- "Ciljne grupe (eng. Target groups)" učesnici koji će direktno imati koristi od projekta, plus oni koji će indirektno imati koristi na duže staze;
- "Uslovi Referenci (eng. Terms of Reference(ToR))" opis zadataka i njihove svrhe povjerenih treneru na sproveđenje u djelo;
- "Epizoda u obuci (eng. Training episode)" kratka prezentacija ili aktivnost unutar jedne sesije obuke;
- "Oprema za obuku" hardver kao što su flipčarti, flomasteri, grafoskopi, providne folije za grafoskop (prazne ili kao vizuelna pomagala), grafoskop, plava guma, kasetofoni, trake, video-rekorderi, kamere, TV monitori, kompjuteri;
- "Sredstva za obuku (eng.Training facilities)" prostorije, stolovi, stolice, toaleti, obezbijeđeni uslovi za ishranu, pristup telefonu, klima-uređaji koje čine obuku i osjećaj komfora za učesnike mogućim;
- "Materijali za obuku" štampani, vizelni mediji i elektronski softver koji se koristi u obuci;
- "Moduli za obuku (eng. Training module)" koherentno i kompletno pakovanje aktivnosti za učenje unutar programa koji traje jedan ili nekoliko dana, uključuje bilo koju individualnu pripremu i nastavak u skladu sa zahtjevima učesnika;
- "Program obuke" Ukupni broj modula, štiva i radionica obezbijeđenih za pojedinu ciljnu grupu;
- "Radinonica za obuku (eng. Training workshop)" jednodnevni događaj u okviru modula za obuku koji obično traje 6-8 sati;
- "Sesija obuke (eng. Training session)" jedan jedini povezan i kompletan period obuke, obično traje 90 minuta u okviru radionice za obuku;
- "Vizualni, auditivni i kinestetički modaliteti (eng.Visual, Auditory and Kinaesthetic (VAK) modalities)" tri su načina kako stimulišemo puteve neurona u mozgu koje kodiraju učeća iskustva i pojačavaju zapamćivanje;
"Bijela tabla" plastična tabla pričvršćena na zid na kojoj trener može da piše flomasterom ili markerom za bijelu tablu;
- "Pobijediti:pobijediti (Win:win) Odnos" kad učenici pokušavaju da podrže jedan drugog i riješe različitosti na način da se nijedna strane ne osjeća kao gubitnik;
- "Učenje čitavim mozgom (eng. Whole-brain learning)" učeće aktivnosti, koje stimulišu kako lijevu tako i desnu hemisferu neokorteksa i stvaraju pozitivnu emocionalnu klimu prepoznajući i kombinujući saznajne, osjećajne i psihomotorne procese (Glava + Srce + Ruka ili na eng. 3H = Head + Heart + Hand) kao put za produbljivanje ključnih vještina.