Мања слова Већа слова РССРјецник образовних термина

20.09.2005.

Испитни каталози

Испитни каталози одређују стандарде знања који се провјеравају и оцјењују на практичном, завршном и стручном испиту. Предметним програмом (каталогом знања) се дефинишу садржаји и циљеви предмета. Предметни програм се израђује за сваки предмет из наставног плана

20.09.2005.

Практично образовање

Практично образовање обухвата практичну наставу која се организује и изводи у објектима школе или ван школе, практичну обуку која се организује и изводи у радном процесу и професионалну (феријалну) праксу, која се организује и изводи након завршетка наставне године. Професионалну праксу похађају само ученици који практичну наставу изводе у школској радионици

20.09.2005.

Образовни програм

Образовни програм је програм на основу ког се остварује стручно образовање. Ниво стручног образовања се стиче завршетком одговарајућег образовног програма (двогодишњег, трогодишњег или четворогодишњег)

20.09.2005.

Стручна квалификација

Стручна квалификација је радна односно стручна оспособљеност за обављање одредјеног занимања или дијела занимања, а не ниво стручног образовања. Стиче се на темељу верификованих дијелова образовних програма. Лице које је стекло квалификацију може стећи ниво стручног образовања ако овлада разликом између стандарда знања за квалификацију и стандарда знања по образовном програму. У садржајном дијелу преклапа се са стручним компетенцијама

20.09.2005.

Стандард знања

Стандард знања је утврђени ниво достизања опредијељених циљева за појединачне предмете или тематске склопове. Њиме се прецизно одређују знања и способности које ученик мора савладати. Стандарди знања се одређују тако да се из њих на крају појединог предметног или тематског склопа може јасно видјети шта ученик може самостално урадити и шта зна, разумије, препознаје

20.09.2005.

Стандарди стручног образовања

Стандарди стручног образовања су нормативи који се доносе на националном нивоу и дефинишу неопходан ниво знања, способности и вјештина за конкретно занимање

20.09.2005.

Стандард занимања

Стандард занимања садржи назив и код занимања, ниво захтјевности, подручје рада, типичне послове у занимању, стручна знања која ученик треба да има по завршеном програму и нивоу образовања (основна практична знања, на њега надовезана стручно-теоријска знања, одговарајућа општа знања). Ради се на основу профила занимања. Стандард занимања одговара по садржини ранијој номенклатури занимања. Стандард занимања је основ за израду образовних програма

20.09.2005.

Занимање

Занимање је статистичко-аналитичка категорија у коју се сврстава рад сродан по садржају и захтјевности и по правилу обавља га једна особа. Два или више садржајно сличних занимања чине стручно подручје или подручје рада

20.09.2005.

Стручно образовање

Стручно образовање је оспособљавање ученика за обављање стручних послова различитих нивоа сложености и за даље образовање.

22.10.2004.

Савремена педагогија

У овој секцији можете наћи неке од уобичајених термина који се користе у савременој педагогији.