Manja slova Veća slova RSSRjecnik obrazovnih termina

20.09.2005.

Ispitni katalozi

Ispitni katalozi određuju standarde znanja koji se provjeravaju i ocjenjuju na praktičnom, završnom i stručnom ispitu. Predmetnim programom (katalogom znanja) se definišu sadržaji i ciljevi predmeta. Predmetni program se izrađuje za svaki predmet iz nastavnog plana

20.09.2005.

Praktično obrazovanje

Praktično obrazovanje obuhvata praktičnu nastavu koja se organizuje i izvodi u objektima škole ili van škole, praktičnu obuku koja se organizuje i izvodi u radnom procesu i profesionalnu (ferijalnu) praksu, koja se organizuje i izvodi nakon završetka nastavne godine. Profesionalnu praksu pohađaju samo učenici koji praktičnu nastavu izvode u školskoj radionici

20.09.2005.

Obrazovni program

Obrazovni program je program na osnovu kog se ostvaruje stručno obrazovanje. Nivo stručnog obrazovanja se stiče završetkom odgovarajućeg obrazovnog programa (dvogodišnjeg, trogodišnjeg ili četvorogodišnjeg)

20.09.2005.

Stručna kvalifikacija

Stručna kvalifikacija je radna odnosno stručna osposobljenost za obavljanje odredjenog zanimanja ili dijela zanimanja, a ne nivo stručnog obrazovanja. Stiče se na temelju verifikovanih dijelova obrazovnih programa. Lice koje je steklo kvalifikaciju može steći nivo stručnog obrazovanja ako ovlada razlikom između standarda znanja za kvalifikaciju i standarda znanja po obrazovnom programu. U sadržajnom dijelu preklapa se sa stručnim kompetencijama

20.09.2005.

Standard znanja

Standard znanja je utvrđeni nivo dostizanja opredijeljenih ciljeva za pojedinačne predmete ili tematske sklopove. Njime se precizno određuju znanja i sposobnosti koje učenik mora savladati. Standardi znanja se određuju tako da se iz njih na kraju pojedinog predmetnog ili tematskog sklopa može jasno vidjeti šta učenik može samostalno uraditi i šta zna, razumije, prepoznaje

20.09.2005.

Standardi stručnog obrazovanja

Standardi stručnog obrazovanja su normativi koji se donose na nacionalnom nivou i definišu neophodan nivo znanja, sposobnosti i vještina za konkretno zanimanje

20.09.2005.

Standard zanimanja

Standard zanimanja sadrži naziv i kod zanimanja, nivo zahtjevnosti, područje rada, tipične poslove u zanimanju, stručna znanja koja učenik treba da ima po završenom programu i nivou obrazovanja (osnovna praktična znanja, na njega nadovezana stručno-teorijska znanja, odgovarajuća opšta znanja). Radi se na osnovu profila zanimanja. Standard zanimanja odgovara po sadržini ranijoj nomenklaturi zanimanja. Standard zanimanja je osnov za izradu obrazovnih programa

20.09.2005.

Zanimanje

Zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se svrstava rad srodan po sadržaju i zahtjevnosti i po pravilu obavlja ga jedna osoba. Dva ili više sadržajno sličnih zanimanja čine stručno područje ili područje rada

20.09.2005.

Stručno obrazovanje

Stručno obrazovanje je osposobljavanje učenika za obavljanje stručnih poslova različitih nivoa složenosti i za dalje obrazovanje.

22.10.2004.

Savremena pedagogija

U ovoj sekciji možete naći neke od uobičajenih termina koji se koriste u savremenoj pedagogiji.