Manja slova Veća slova RSS
>

Održana fokus grupa na temu „Programi obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz različitih oblasti za građane“

Datum objave: 02.11.2020 12:55 | Autor: Ljiljana Garić

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje je 28. oktobra 2020. godine organizovao fokus grupu na temu „Programi obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz različitih oblasti za građane“.

Jedna od prioritetnih oblasti Plana obrazovanja odraslih 2019-2022. godine su programi i aktivnosti cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje je sredstvo ličnog ispunjenja i stvaranja sposobnosti za aktivno participiranje u građanskom društvu. Uspostavljanje partnerskih mreža sa NVO ima važnu ulogu za ostvarenje postavljenog cilja koji se odnosi na povećanje socijalne uključenosti odraslih građana kroz aktivnosti cjeložiovotnog obrazovanja i učenja.

Fokus grupa je organizovana sa namjerom da se sa učesnicima napravi analiza aktivnosti i programa neformalnog obrazovanja koje realizuju NVO (za građansku demokratiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, uspješnu društvenu integraciju i sl.).

Krajnji cilj fokus grupe bio je da se razmotri kako se može unaprijediti neformalno obrazovanje i da se predlože konkretne aktivnosti za naredni period.
Učesnici fokus grupe su odgovarali na sljedeća pitanja:
1. Da li organizujete neke aktivnosti/programe neformalnog obrazovanja za građane?
2. Da li imate programe neformalnog obrazovanja po kojima realizujete edukativne aktivnosti?
3. Predložite programe/teme za koje smatrate da bi bili korisni za građane i društvenu zajednicu?

NVO organizuju neke oblike edukativnih aktivnosti sa različitim ciljnim grupama (mladi, Romi, zatvorenici, korisnici psihoaktivnih supstanci i dr.) ali uglavnom nemaju programe obrazovanja po kojima rade. Edukativne aktivnosti se realizuju kroz projekte pa bi bilo dobro osmisliti mehanizme za njihovu održivost i nakon završetka projekata.
Sa fokus grupe upućen je poziv za jaču saradnju na državnom i lokalnom nivou, u cilju povećanja socijalne uključenosti odraslih građana, kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja.

Učesnici fokus grupe su predložili:
- uspostavljanje tješnje saradnje NVO, Centra za stručno obrazovanje i lokalnih uprava, kako bi se organizovale edukativne aktivnosti iz različitih oblasti za građane.
- u cilju bolje informisanosti NVO na kraju godine mogu da dostave plan edukativnih aktivnosti koje će realizovati u narednoj godini i podatke o realizovanim aktivnostima i broju polaznika/ca koji su pohađali programe u tekućoj godini. Ovi podaci bi se uvrstili u Godišnji plan obrazovanja odraslih i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti obrazovanja odraslih
- da se u narednom periodu kreiraju programi obrazovanja za građansko obrazovanje, prevazilaženje predrasuda i stereotipa koji postoje za neke ciljne grupe, poštovanje različitosti i dr.

Učesnici fokus grupe su bili: Dejvid Sejdović iz međunarodne nevladine organizacije ,,Fondacija ruka prijateljstva'', Maja Marković iz NVO ,,Juventas'' i Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje.