Manja slova Veća slova RSS
>

Informacije o projektu „Povezani kroz mobilnost“ („Connected through mobility“)

Informacije o projektu „Povezani kroz mobilnost“ („Connected through mobility“)
Datum objave: 08.12.2021 08:26 | Autor: Sandra Brkanović

Ispis Štampaj stranicu


Centar za stručno obrazovanje će u narednom periodu, kao partner u Erasmus + projektu „Povezani kroz mobilnost“ („Connected through mobility“) sprovoditi projektne aktivnosti koje se prvenstveno odnose na razmjenu učenika i nastavnika iz Crne Gore u zemlje obuhvaćene E+ projektom (Grčka, Mađarska, Poljska, Srbija, Slovačka, Slovenija) u vremenskom trajanju i pod uslovima koji su definisani projektom.

Informacije o projektu:

Projekat „Povezani kroz mobilnost“ („Connected through mobility“) je u okviru Sporazuma br. EAC-2020-0865 zaključen između koordinatora projekta, koju predstavlja MeOut Association iz Mađarske i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija. Evropska Komisija je dodijelila grant koordinatoru u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u Posebnim uslovima, Opštim uslovima i drugim aneksima Sporazuma, u okviru Druge pilot šeme VET mobilnosti za Zapadni Balkan (EAC/S54/2019).

Projekat traje do 01.06.2024. godine.

JU Centar za stručno obrazovanje ima ulogu partnera (korisnika) u ovom projektu sa obavezom da realizuje sve predviđene projektne aktivnosti, što je definisano Sporazumom o partnerstvu koji je potpisan između koordinatora projekta MeOut Association iz Mađarske i JU Centra za stručno obrazovanje. Zbog situacije sa pandemijom izazvanom Covid-om 19, realizacija projektnih aktivnosti će se sprovoditi u skladu sa mogućnostima u odnosu na planiranu dinamiku.

Projekat ima za cilj upoznavanje četiri zemlje zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova, sa međunarodnim programom mobilnosti za stručno obrazovanje. Kako su zemlje koje pripadaju E+ programu imale mogućnost da koriste programe mobilnosti u okviru stručnog obrazovanja, kako bi razmjenjivali inovacije u oblasti obrazovanja, osnažili veze sa tržištem rada i modernizovali sistem stručnog obrazovanja godinama, zemlje zapadnog Balkana tek sada dobijaju priliku da u to budu uključene. Partnerstvo je koncipirano tako da iskusni partneri iz EU predstavljajaju kolegama iz zemalja zapadnog Balkana kako da zatvore čitav krug projektnog ciklusa mobilnosti i predstave sve mogućnosti koje programi mobilnosti nude.

Ciljevi i zadaci projekta:
 
• Poboljšanje percepcije društva o stručnom obrazovanju u zemljama zapadnog Balkana.
• Poboljšanje kvaliteta stručnog obrazovanja.
• Pomoć institucijama stručnog obrazovanja da uspostave snažnije veze za privredom.

Ciljne grupe obuhvaćene projektom na nivou Crne Gore uključuju:

• Redovne učenike koji pohađaju III ili IV razred srednjeg stručnog obrazovanja;
• Učenike koji su završili srednje stručno obrazovanje nivoa III ili IV1, u tekućoj školskoj godini u odnosu na vrijeme poziva za mobilnost;
• Nastavnike stručnih modula, direktore/pomoćnike direktora stručnih škola i organizatore praktičnog obrazovanja;
• Predstavnike Centra za stručno obrazovanje;
• Predstavnike udruženja poslodavaca (Privredne komore i Unije poslodavaca) i predstavnike privrede koji učestvuju u dualnom obrazovanju;
• Predstavnike Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kao donosioce odluka.

Projekat obuhvata sljedeće oblasti u okviru kojih će se realizovati mobilnost učenika/nastavnika:
 
• Turizam,
• Ugostiteljstvo,
• Poljoprivreda,
• Građevinarstvo,
• IT,
• Elektrotehnika,
• Automehatronika/ Automehanika/ Autoelektrika,
• Mašinstvo i obrada metala,
• Frizerske usluge,
• Kozmetika.

Napomena: Projekat predviđa mogućnost uključivanja i drugih oblasti, ukoliko za to budu postojale mogućnosti.

Aktivnosti predviđene projektom su:
 
A1) Kratkoročna mobilnost učenika srednjih stručnih škola

Ovaj projekat obuhvata mobilnost učenika srednjih stručnih škola u vidu obavljanja praktičnog obrazovanja u preduzećima u trajanju od 30 dana iz svake od navedenih zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora) u jednu od zemalja koje su obuhvaćene Erasmus+ projektom (Grčka, Mađarska, Poljska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

U okviru kratkoročne mobilnosti učenika, tokom trajanja projekta planirano je pet poziva za po 10 učenika i jednog pratioca iz Crne Gore (nastavnika ili predstavnika Centra za stručno obrazovanje). Projektom je planirano da učenici iz Crne Gore učestvuju u procesu kratkoročne mobilnosti kroz obavljajnje praktičnog obrazovanja u preduzećima u Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Grčkoj i Srbiji.

Uloge partnerskih institucija projekta u navedenoj aktivnosti

• Centar za stručno obrazovanje, kao partner u projektu iz Crne Gore ima ulogu u: informisanju škola i institucija sistema o projektnim aktivnostima; pripremi poziva za učešće učenika u procesu mobilnosti; učešću u komisijama za odabir učenika koji treba da budu dio procesa mobilnosti, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma; izboru pratioca učenika tokom procesa mobilnosti; učešću u obuci/pripremi izabranih učenika za proces mobilnosti; pripremi ishoda učenja iz odgovarajućih obrazovnih programa za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca za potrebe procesa mobilnosti; saradnji i komunikaciji sa školama (upravom škole, nastavnicima, učenicima) i roditeljima; praćenju aktivnosti učenika tokom trajanja procesa mobilnosti; učešću u promociji projekta.
• Partnerske organizacije država u kojima se obavlja mobilnost učenika imaju ulogu u: informisanju partnerske institucije u Crnoj Gori (Centra za stručno obrazovanje) o projektnim aktivnostima; odabiru predstavnika privrede (kompanija) kod kojih će se obavljati praktično obrazovanje iz oblasti za koju se učenik školuje; učešću u finalnom odabiru učenika za proces mobilnosti u saradnji sa partnerom iz Crne Gore (Centrom za stručno obrazovanje) i koordinatorom projekta (MeOut Association); organizaciji odgovarajuće obuke i pripremi uputstava za učesnike u procesu mobilnosti; upoznavanju učenika sa mjerama bezbjednosti tokom obavljanja praktičnog obrazovanja, posebno kada su u pitanju učenici sa posebnim obrazovnim potrebama; određivanju supervizora u okviru kompanija koji će biti zaduženi za praćenje učenika tokom obavljanja praktičnog obrazovanja; dočeku učenika i pružanju pomoći u komunikaciji.
• Koordinator projekta MeOut Association iz Mađarske ima ulogu u: upravljanju logistikom i saradnji sa partnerskim institucijama projekta kao referentna tačka za sva eventualna pitanja i komunikaciju; nadgledanju obuka učesnika mobilnosti, kako bi se realizovale sve planirane aktivnosti na odgovarajući način.

A2) Dugoročna mobilnost učenika

Ovaj projekat obuhvata mobilnost učenika u cilju obavljanja praktičnog obrazovanja u preduzećima u trajanju od 90 dana iz svake od navedenih zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora) u jednu od zemalja koje su obuhvaćene Erasmus+ projektom (Grčka, Mađarska, Poljska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

U okviru dugoročne mobilnosti učenika, tokom trajanja projekta planirana su dva poziva za po tri učenika iz Crne Gore, bez pratioca. Projektom je planirano da učenici iz Crne Gore u okviru ove dugoročne mobilnosti obavljaju praktično obrazovanje u Slovačkoj i Srbiji.

Uloge partnerskih institucija projekta u navedenoj aktivnosti

• Učesnici i uloge su isti kao u A1.
• U okviru ove aktivnosti, svi partneri će imati još važniju ulogu s obzirom na to da se radi o dužem vremenskom periodu tokom kog učenici borave u inostranstvu, u kom se na osnovu prethodnih iskustava organizatora mogu javiti problemi, koji se mogu otkloniti adekvatnom saradnjom i uključenošču svih partnera. Lokalni partneri i integracija učenika u lokalnu zajednicu države domaćina, takođe ima važnu ulogu u uspješnoj realizaciji projektnih aktivnosti.
 
A3) Obuke učesnika mobilnosti iz Crne Gore
 
Planirano je da se ova aktivnost realizuje u Crnoj Gori u cilju bolje informisanosti i unapređenja vještina partnera projekta (Centra za stručno obrazovanje), kao i pripreme učesnika mobilnosti za proces mobilnosti (učenika/nastavnika). Ova obuka treba da omogući svim učesnicima detaljnije upoznavanje sa aktivnostima predviđenih projektom, kao i rješavanje potencijalnih problema i nedoumica. Na ovaj način će se unaprijediti partnerska saradnja i povjerenje.
 
• Centar za stručno obrazovanje, kao partner u projektu iz Crne Gore, uticaće na odabir učenika/nastavnika koji će učestvovati u procesu mobilnosti, na osnovnu prethodno utvrđenih kriterijuma. Osnovni uslov prilikom odabira biće poznavanje engleskog jezika, kao radnog jezika ili poznavanje jezika zemlje domaćina, kako bi mogli da učestvuju u realizaciji aktivnosti predviđenih projektom.
• Partnerske organizacije država u kojima se obavlja mobilnost učenika/nastavnika obezbjediće odgovarajuću obuku za učesnike u procesu mobilnosti. Stručnjaci iz ovih država će podijeliti znanje i iskustvo sa predstavnicima partnera (Centrom za stručno obrazovanje) i učesnicima u projektu (učenicima/nastavnicima) i razgovarati o opštim i organizacionim izazovima.
 
A4) Konferencije u okviru projekta

Inicijalne konferencije u okviru projekta biće organizovane za predstavnike svih partnera u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Sloveniji. Teme će biti povezane sa mobilnošću učenika/nastavnika i povezivanjem obrazovnog sektora sa privredom. Konferencije će biti organizovane u neposrednoj saradnji sa partnerskom organizacijom iz države domaćina.

A5) Učenje na primjeru u obrazovnoj ustanovi/školi za nastavnike

Cilj ove aktivnosti je upoznavanje zaposlenih u stručnim školama (nastavnika stručnih modula, direktora/ pomoćnika direktora stručnih škola i organizatora praktičnog obrazovanja) iz Crne Gore, sa sistemom stručnog obrazovanja države domaćina kroz proces mobilnosti. U okviru ove aktivnosti, nastavnici će tokom jedne sedmice aktivno učestvovati u školskim aktivnostima, pohađanju radionica i časova. U okviru mobilnosti nastavnika, tokom trajanja projekta, planirana su tri poziva za po tri nastavnika koji će boraviti u Mađarskoj, Poljskoj i Sloveniji. Oni takođe treba da prisustvuju obuci učenika koji će učestvovati u procesu mobilnosti.

• Centar za stručno obrazovanje, kao partner u projektu iz Crne Gore, podržaće odabir najposvećenijih nastavnika prema prethodno utvrđenim kriterijumima, koji su spremni da primenjuju nove metodologije u svom radu i da drugim kolegama prenesu iskustva koja su stekli u ovoj aktivnosti.
• Partnerske organizacije država u kojima se obavlja mobilnost, a posebno nastavnici obrazovnih ustanova/škola države domaćina, podržaće međunarodne kolege u unapređivanju njihovih vještina i razmjeni različitih obrazovnih pristupa. Izabrani nastavnici moraju da znaju engleski jezik kao radni jezik ili jezik države domaćina, kako bi mogli da komuniciraju sa učenicima i kolegama. Partneri iz države domaćina će pružati logističku podršku tokom realizacije ove aktivnosti. Oni će biti referentna tačka za komunikaciju sa partnerima zahvaljujući svom iskustvu u međunarodnim projektima.
 
A6) Izrada vodiča o projektnim aktivnostima

• Partneri u projektu i pridruženi partneri, sarađivaće sa srednjim stručnim školama i učesnicima u projektu iz zemalja zapadnog Balkana kako bi napravili vodič o realizovanim projektnim aktivnostima. Sa kompanijama i pridruženim partnerima razgovaraće se kako bi oni podijelili svoje iskustvo koje su stekli tokom učešća u projektu.
• Partneri iz centralne Evrope sastaće se sa partnerima sa zapadnog Balkana i dogovoriti faze upravljanja projektom. Oni će napraviti upitnik za evaluaciju i predstaviti ga lokalnim partnerima (kompanijama) i međunarodnim partnerima (školama, organizacijama i dr.) kako bi adekvatno odgovorili svakom izazovu. Partneri sa zapadnog Balkana će dati svoj doprinos u kreiranju vodiča kroz sprovođenje intervjua sa učesnicima u projektu.
 
A7) Koordinacioni sastanci partnera u projektu

Ciljevi ovih sastanaka biće koordinacija rada između partnera u projektu. Sastanci projektnih timova će se okvirno održavati na svakih 6 do 9 mjeseci u okviru kojih će partneri u projektu iznositi svoja zapažanja, probleme i aktivno učestvovati u pronalaženju rješenja i odabiru strategija.